Khen thưởng nhà nước

 • Tên
  HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM
 • Cơ quan
  VINACAS
 • Quê quán
  135 Pastuer, Phường 6, Quận 3, Tp HCM
 • Thường trú
 • Chức vụ
 • Ngày ký
  16-11-2010
 • Người ký
  TTg NGUYỄN TẤN DŨNG
 • Quyết định
  Số 2086/QĐ/TTg
 • Tặng thưởng
  Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
 • Thành tích
 • Quản lý

Quay lại Danh sách