Khen thưởng tỉnh

Thành tích cá nhân

STT Tên Quê Quán Quyết Định Ngày Ký Người Ký Thành Tích Tặng Thưởng
1 (Bà) NGUYỄN THỊ NHUNG Số 08/2016/QĐKT/HHĐ 27-06-2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS
2 (Ông) NGUYỄN THẾ PHIỆT Số 08/2016/QĐKT/HHĐ 27-06-2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS
3 (Ông) NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG Số 08/2016/QĐKT/HHĐ 27-06-2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS
4 (Ông) ĐẶNG CÔNG PHIÊN Số 08/2016/QĐKT/HHĐ 27-06-2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS
5 (Ông) NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG Số 08/2016/QĐKT/HHĐ 27-06-2019 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS
6 (Ông) TRẦN VĂN HIỆP Số 08/2016/QĐKT/HHĐ 27-06-2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS
7 (Bà) NGUYỄN THANH HUYỀN Số 04/2016/QĐKT/HHĐ 01-06-2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS
8 (Ông) ĐOÀN THẾ NAM Số 04/2016/QĐKT/HHĐ 01-06-2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS
9 (Ông) ĐÀO DUY HƯNG Số 04/2016/QĐKT/HHĐ 01-06-2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS
10 (Ông) ĐỖ THÀNH TRUNG Số 04/2016/QĐKT/HHĐ 01-06-2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Bằng khen Chủ tịch VINACAS

Thành tích tập thể

STT Tên Quê Quán Quyết Định Ngày Ký Người Ký Thành Tích Tặng Thưởng